Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Strategia Instytutu

Strategia Instytutu Biologii i Biotechnologii

 

Kształcenie na kierunku biologia i biotechnologia jest spójne ze strategią oraz misją UR i wspólnym wysiłkiem pracowników realizuje jej cele. Ponadto kształcenie odbywa się w poszanowaniu godności człowieka i szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów oraz państw, w dążeniu do prawdy, otwartości na wiedzę i nowe idee. Kształtuje tym samym osobowość i obywatelskie postawy studentów, przygotowując ich do odpowiedzialnego pełnienia funkcji społecznych i publicznych. W ramach kształcenia gwarantuje się wysoki poziom badań naukowych, tworzy się optymalne warunki studiowania oraz zapewnia się atrakcyjność nauczania. Strategia rozwoju Wydziału Biotechnologii wpisuje się w strategię rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego, jako uczelni podkarpackiej, krajowej i europejskiej. Realizacja celów edukacyjno-badawczych  służy podniesieniu konkurencyjności Uczelni i tworzeniu jej wizerunku Uniwersytetu nowoczesnego i przyjaznego pracownikom, studentom i środowisku.

 1. KSZTAŁCENIE

Cel strategiczny:

Wysoki poziom kształcenia zgodny z profilem ogólno-akademickim, dostosowany do potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Cele operacyjne: 

 1. Utrzymanie ogólno-akademickiego charakteru kształcenia studentów w oparciu o współczesną myśl naukową. Poszerzenie oferty dydaktycznej w celu zachęcenia jak największej liczby kandydatów na studia, co ma duże znaczenie w obliczu zbliżającego się niżu demograficznego. Realizacja zajęć na terenie Rzeszowa oraz w jednostkach zamiejscowych specjalizujących się w aspektach biotechnologii roślin oraz zwierząt w oparciu o infrastrukturę badawczą Instytutu, w tym eksperymentalne pola uprawne, eksperymentalną zwierzętarnię w Weryni oraz stację terenową.

Zadania: 

 • kształcenie na poziomie: inżynierskim, magisterskim, podyplomowym;
 • tworzenie nowych specjalności na realizowanym kierunku; 
 • indywidualizacja procesu kształcenia poprzez realizację modułów badawczo-dydaktycznych oraz możliwości realizacji tych modułów w zagranicznych oraz krajowych renomowanych jednostkach naukowo-badawczych;
 • współpraca z Wydziałem Medycznym oraz Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym w zakresie korzystania z zasobów infrastrukturalnych oraz kadrowych na potrzeby kształcenia na poziomie ogólnoakademickim;
 • tworzenie nowych jednostek Katedr/Zakładów/Laboratoriów rozwijających nowe kierunki naukowo-dydaktyczne;
 • pozyskiwanie nowej kadry o uznanym dorobku naukowym.

 

 1. Dostosowanie oferty dydaktycznej i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy
  i gospodarki opartej na wiedzy.

Zadania: 

 • rozpoznanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy; 
 • przygotowanie programów studiów i realizacja kształcenia uwzględniającego potrzeby gospodarki oraz życia publicznego zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji; 
 • doskonalenie oferty edukacyjnej dla studentów w języku obcym, w tym dla studentów zagranicznych; 
 • uruchomianie nowych kierunków studiów podyplomowych;
 • promocja praktycznej edukacji studentów; 
 • wprowadzenie systemu motywacyjnego związanego z jakością nauczania, w tym dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w językach obcych; 
 • wprowadzenie wymogu podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli;
 • promowanie kształcenia interdyscyplinarnego na poziomie międzywydziałowym
  i międzyuczelnianym. 

 

 1. Kreowanie aktywnych i przedsiębiorczych postaw studentów.

Zadania: 

 • wprowadzenie form edukacji rozwijających przedsiębiorczość i przygotowujących do pracy na własny rachunek (np. praktyki, wolontariat, staże); 
 • wprowadzenie nowych form kształcenia ustawicznego w kierunku podnoszenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych w ciągu całego życia;
 • umożliwienie studentom realizacji części zajęć w firmach oraz polskich i zagranicznych jednostkach naukowych/badawczych związanych branżą biotechnologiczną.

 

 1. NAUKA

Cel strategiczny:

Podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych w stopniu pozwalającym na uzyskanie przez Wydział wyższej kategorii naukowej oraz otrzymanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia oraz dodatkowo biologia.

Cele operacyjne:

 1. Uzyskanie przez Wydział wyższej kategorii naukowej:

Zadania:

 • podniesienie aktywności naukowej pracowników w zakresie publikowania
  w czasopismach znajdujących się  w  na liście A, MNiSW;
 • uzyskanie praw doktoryzowania w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia oraz dodatkowo biologia;
 • wprowadzenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się naukowo pracowników realizujących badania naukowe;
 • wprowadzenie systemu motywacyjnego i wsparcie administracyjne dla pracowników ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego, profesorskich tytułów naukowych oraz dla pracowników uczestniczących w gremiach naukowych
  i zawodowych (np. towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych, komitetach redakcyjnych, zespołach eksperckich itp.); 
 • wspieranie rozwoju młodych pracowników naukowych;
 • organizacja konferencji naukowych spełniających wymogi istotne z punktu widzenia  kategoryzacji jednostek;
 • zwiększenie ilości aplikacji pracowników o granty badawcze.

 

 1. Ilościowy i jakościowy wzrost realizowanych badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Zadania: 

 • rozpoznanie zapotrzebowania na usługi badawcze; 
 • przygotowanie rozwiązań organizacyjnych wspomagających prace badawcze; 
 • zwiększenie skuteczności pracowników w ubieganiu się o granty zewnętrzne; 
 • mobilizacja i wspieranie kadry naukowej w budowaniu relacji z ośrodkami zagranicznymi; 
 • wprowadzenie systemu oceny aktywności naukowej, uwzględniającego publikacje, cytowania, patenty, wdrożenia, nagrody krajowe i międzynarodowe itp.; 
 • zwiększenie mobilności kadry naukowej, w zakresie międzynarodowych kontaktów, w tym staży, projektów badawczych, konferencji;
 • wprowadzenie kodeksu etyki naukowca.

 

 1. Rozwój współpracy między jednostami na rzecz realizacji wspólnych prac naukowo-badawczych.

Zadania:

 • zintensyfikowanie współpracy międzyjednostkowej i międzyuczelnianej;
 • wprowadzenie międzyjedniostkowej wymiany informacji i doświadczeń;
 • formalizacja współpracy międzyjedniostkowej (umowa współpracy, list intencyjny, itp.).

 

 1. Pogłębienie współpracy z otoczeniem zewnętrznym na rzecz realizacji prac naukowo-badawczych.

Zadania:

 • mobilizacja i wspieranie kadry naukowej w budowaniu relacji z uczelniami, szkołami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi; 
 • integracja z instytucjami samorządowymi, gospodarczymi, społecznymi
  i kulturalnymi;
 • projektowanie i realizacja badań zorientowanych na praktyczne rezultaty (komercjalizacja wyników badań).

 

 1. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Cel strategiczny:

Profesjonalne i efektywne relacje z otoczeniem zewnętrznym.

Cele operacyjne: 

 1. Intensyfikacja współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Zadania: 

 • usprawnienie systemu komunikacji ze strategicznymi interesariuszami zewnętrznymi; 
 • aktywizacja wszystkich jednostek w kierunku tworzenia partnerstw nauka-biznes na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych (konsorcja, alians strategiczny, klastry, spółki spin-off i spin-out, itp.); 
 • włączenie jednostek w proces opracowywania strategii rozwoju - branżowych, regionalnych, krajowych. 

 

 1. Kreowanie wizerunku i umacnianie pozycji Uniwersytetu.

Zadania: 

 • wdrożenie i doskonalenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej; 
 • porządkowanie informacji o zasobach materialnych i intelektualnych; 
 • przygotowanie profesjonalnych materiałów i akcji promocyjnych; 
 • wyznaczenie ram profesjonalnej współpracy z mediami; 
 • przygotowanie i wdrożenie systemu współpracy z absolwentami; 
 • promocja postępu naukowo-technologicznego oraz innowacji jako czynników decydujących o konkurencyjności regionu. 

 

 1. ZARZĄDZANIE Instytutem

Cel strategiczny:

Sprawnie funkcjonujący Instytut wykorzystujący nowoczesne metody zarządzania.

Cele operacyjne: 

 1. Racjonalizacja zarządzania infrastrukturą materialną.

Zadania: 

 • prowadzenie analizy efektywności ekonomicznej podejmowanych działań inwestycyjnych; 
 • rozpoczęcie nowych  inwestycji infrastrukturalnych oraz modernizacja sal dydaktycznych i naukowych; 
 • stałe monitorowanie stopnia wykorzystania istniejących zasobów materialnych; 
 • optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem bazy materialnej i kadry dydaktycznej; 
 • dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb Instytutu i racjonalne gospodarowanie nieruchomościami.

 

 1. Doskonalenie systemu zarządzania finansami.

Zadania: 

 • prowadzenie analiz ekonomiczno-finansowych działalności; 
 • prowadzenie analizy ryzyka finansowego; 
 • optymalizacja kosztów związanych z działalnością Instytutu; 
 • pozyskiwanie nowych źródeł finansowania działalności (studia podyplomowe, kursy dokształcające, wykonywanie analiz i opracowanie raportów dla podmiotów gospodarczych); 
 • generowanie dodatniego wyniku finansowego oraz zapewnienie stabilności finansowej.

 

 1. Udoskonalenie procesu zarządzania kadrami.

Zadania: 

 • wspieranie ścieżek kariery dla wszystkich grup pracowników; 
 • wspomaganie rozwoju młodej kadry; 
 • tworzenie warunków dla szybkiego awansu naukowego pracowników; 
 • doskonalenie kwalifikacji pracowników.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow