Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

zapytanie ofertowe ZP/IBSINP/25/2014 na potrzeby Projektu "Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych"współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego21.11.2014 03:00

Znak sprawy: ZP/IBSINP/25/2014

 

Zamawiający:                               

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

NIP  813-32-38-822

REGON  691560040

Rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie

                  48 8642 1126 2012 1119 9353 0001

 

adres do korespondencji:

 

Instytut Biotechnologii Stosowanej I Nauk Podstawowych

Uniwersytet Rzeszowski

Ul. Sokołowska 26, 36-100 Kolbuszowa., pok. 27

tel. (17) 8723711

e-mail – mawnuk@gmail.com

                                                                                                         

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

 

zakup zużywalnych materiałów do etapu badawczego 6 Ocena długości sekwencji krytycznych do integralności genomu drożdży tj. telomerowych oraz rDNA przy użyciu techniki hybrydyzacji Southern blotting na potrzeby Projektu „Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

 

Zad1 Zakup buforów do hybrydyzacji typu southern

I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

 

II Termin realizacji zamówienia:

 

 14 dni od dnia podpisania umowy

 

III Opis sposobu przygotowywania oferty cenowej:

 

Ofertę musi być sporządzona w języku polskim w formie pisanej.

Oferta  musi zawierać:

1.     Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”.

2.     Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 – „Formularz Cenowy”

3.     Aktualny odpis z właściwego rejestru ( np. KRS-u) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania wiarygodności złożonych podpisów pod dokumentami oferty przez osobę upoważnioną, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – kserokopia podpisana przez osobę upoważnioną „za zgodność z oryginałem”

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Maciej Wnuk tel. 178723711, e-mail – mawnuk@gmail.com

 

IV Kryteria oceny oferty:

Najniższa cena.

Zamawiający zleci realizację dostawy Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte  w zapytaniu i będzie najkorzystniejsza cenowo.

 

V Opis sposobu składania oferty

 

Ofertę (punkt III) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie na adres:

Uniwersytet Rzeszowski

Ul. Sokołowska 26, 36-100 Kolbuszowa., pokój nr 27

do dnia 28.11.2014.r., do godz. 12.00 .

 

Na kopercie musi znajdować się opis: zapytanie ofertowe ZP/IBSINP/25/2014 – zadanie nr …     

nie otwierać przed dniem 28.11.2014..godz 12.15 .

 

VI Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2014. o godz. 12.15 .

 

VII Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

 

Załączniki:

1)     Formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania

2)     Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do zapytania

3)     Formularz cenowy  – zał. nr 3 do zapytania

4)     Projekt umowy – zał. nr 4 do zapytania.

 

Pytanie z dnia 24 listopad 2014

jaką kwotę Zamawiający planuje przeznaczyć na zamówienie.

Odpowiedź: zamwiający przeznaczył na realizację zadania 4 550.00 PLN brutto

 

 

Maciej Wnuk

Koordynator projektu

……………………………..........

Podpis osoby upoważnionej ,

 reprezentującej Zamawiającego

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow