Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Zapytanie ofertowe ZP/IBSINP/24/2014 na potrzeby realizacji projektu „Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa17.10.2014 14:39

Znak sprawy: ZP/IBSINP/24/2014

 

Zamawiający:                               

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

NIP  813-32-38-822

REGON  691560040

Rachunek: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie

                  48 8642 1126 2012 1119 9353 0001

 

adres do korespondencji:

 

Instytut Biotechnologii Stosowanej I Nauk Podstawowych

Uniwersytet Rzeszowski

Ul. Sokołowska 26, 36-100 Kolbuszowa., pok. 27

tel. (17) 8723711

e-mail – mawnuk@gmail.com

                                                                                                         

 

                                                                          Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

 

zakup zużywalnych materiałów do etapu badawczego 7 Ocena białkowego profilu ekspresyjnego wybranych

genów zaangażowanych w utrzymanie integralności genomu drożdżowych piwowarskich, winiarskich, gorzelniczych i piekarskichSaccharomyces cerevisiaena potrzeby Projektu „Genetyczna charakterystyka wybranych szczepów drożdżowych Saccharomyces cerevisiae pod względem ich niestabilności genetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko zaburzeń chromosomowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa

 

Zad1 Zakup zestawu odczynników do elektroforezy białek-3 komplety

Zad2 Zakup przeciwciał – 10 przeciwciał

 

I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

 

II Termin realizacji zamówienia:

 

 30 dni od dnia podpisania umowy

 

III Opis sposobu przygotowywania oferty cenowej:

 

Ofertę musi być sporządzona w języku polskim w formie pisanej.

Oferta  musi zawierać:

  1. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”.
  2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 – „Formularz Cenowy”
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru ( np. KRS-u) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania wiarygodności złożonych podpisów pod dokumentami oferty przez osobę upoważnioną, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – kserokopia podpisana przez osobę upoważnioną „za zgodność z oryginałem”

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Maciej Wnuk tel. 178723711, e-mail – mawnuk@gmail.com

 

IV Kryteria oceny oferty:

Najniższa cena.

Zamawiający zleci realizację dostawy Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte  w zapytaniu i będzie najkorzystniejsza cenowo.

 

V Opis sposobu składania oferty

 

Ofertę (punkt III) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie na adres:

Uniwersytet Rzeszowski

Ul. Sokołowska 26, 36-100 Kolbuszowa., pokój nr 27

do dnia 27.10.2014.r., do godz. 12.00 .

 

Na kopercie musi znajdować się opis: zapytanie ofertowe ZP/IBSINP/24/2014 – zadanie nr …     

nie otwierać przed dniem 27.10.2014..godz 12.15 .

 

VI Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2014. o godz. 12.15 .

 

VII Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

 

Pytanie z dnia 18.10.2014

Czy Zamawiający łącznie planuje zakupić 10 sztuk przeciwciał każdy rodzaj przeciwciała w ilości 1 sztuki ?

odpowiedź:

tak każdego z przeciwciał Rad1, Bub1, Tel1, Sir1, Sir2, Sir3, Nop1, Tor1, Fob1, Nop2 zamawiający wymaga po jednej sztuce

 

Pytanie  z dnia 18.10.2014

jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie 2 niniejszego postępowania?

 

odpowiedź: po konsultacji z działem zamówień zamawiający może podać  szacunkową wartość zamówienia dla zadania 2 tj. 10 000 netto zł

 

pytanie z dnia 21.10.2014

zadania 1 postepowania prosze o potwierdzenie iz Zamawiajacy wymaga dostarczenia kazdego z przedstawionych w kolumnie 2 odczynnikow w ilosci 3 sztuk?

odpowiedź : tak

 

pytanie z dnia 21.10.2014

Zamawiajacy wyrazi zgode na dostarczenie:

- PBS w butelkach 1 L x 30 lub 5 L x 6?

odpowiedź: wyrażam zgodę na dostawę 10 L x 3 w opakowaniach 1 L x 30

- blony PVDF o wymiarach 265 x 3750 mm

odpowiedź: tak

- 2 x 1 kg zamiast 3 x 500 g BSA

odpowiedź: nie (musi być 3 opakowania min 500 g BSA każde)

- 1 x 450 ml akrylamid-bisakrylamid, 450 ml to najmnijesze dostepne opakowanie jakie posiadam

odpoweidź: nie (musi być 3 opakowania min 100 ml )

 

pytanie z dnia 21.10.2014

1.Czy mieszaninę akrylamid-bisakrylamid zamiast 3op. po 100ml mogę zaproponować 1x500ml?

odpowiedź: nie (muszą być trzy niezależne opakowania w każdym min. 100 ml)


2. Czy APS zamiast 3op. po 25g mogę zaproponować 1x100g?
odpowiedź: nie (muszą być trzy niezależne opakowania w każdym min. 25 g)

3. Czy zgodzą się Państwo na marker białkowy o zakresie 10, 15, 25, 35, 40, 50, 70, 100, 140, 260kda?  W markerze zastosowano cztery różne barwniki.
odpowiedź:tak
4. Na ile miniblotów lub na jaką powierzchnię membrany ma wystarczyć 1 zestaw do detekcji błony
odpowiedź: min. 4000cm2
 
pytanie z dnia 23.10.2014
Czy przedstawiona oferta ma dotyczyc 3-krotnosci kazdego proponowanego opakowania
odpowiedź  tak


Pytanie o preferowany skladu/proporcji akrylamide/bis akrylamide
 
odpowiedź: ACRYLAMIDE/BIS-ACRYLAMIDE, 30% SOLUTION 29:1


Pytanie czy dla BSA bovine serum albumine - czy mozna zaoferowac 5x100g zamiast 500g
 
odpowiedź: tak ale istnieje konieczność zachowania całkowitej ilości dostawy tj. 3 x 500 g
 
Pytanie telefoniczne z dnia 32.10.2014
Czy PBS ma być z jonami Magnezu i wapania czy bez
 
odpowiedź: dopuszczamy bez jonów Magnezu i wapnia

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania
  2. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do zapytania
  3. Formularz cenowy  – zał. nr 3 do zapytania
  4. Projekt umowy – zał. nr 4 do zapytania.

 

 

Maciej Wnuk

Koordynator projektu

……………………………..........

Podpis osoby upoważnionej ,

 reprezentującej Zamawiającego

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow