Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 3 z dnia 22.02.2018r.

 

Zalecane wymogi jakie powinna spełniać praca dyplomowa na Wydziale Biotechnologii:

1.1. Praca inżynierska oraz magisterska musi być zgodna z sylwetką absolwenta określoną planem i programem studiów na kierunku Biotechnologia;

1.2  Praca dyplomowa inżynierska na studiach pierwszego stopnia powinna wykazać posiadanie przez dyplomanta umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych w oparciu o znajomość podstaw teoretycznych lub empirycznych oraz umiejętność wykorzystywania znanych metod, analiz i komputerowych programów dotyczących rozpatrywanego problemu.

 

Praca inżynierska może mieć charakter projektowy, eksperymentalny lub stanowić ekspertyzę.


1.2.1 Praca o charakterze projektowym powinna stanowić rozwiązanie konkretnego problemu/zadania dla określonego lub hipotetycznego podmiotu gospodarczego, np. udoskonalenie urządzenia lub procesu technologicznego, opracowanie dokumentacji systemowej zarządzania jakością, opracowanie projektu określonego procesu, dobór urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia konkretnego procesu itp.

1.2.2. Praca eksperymentalna powinna dotyczyć rozwiązania problemu o charakterze technicznym albo technologicznym i obejmować koncepcję pracy, zakres eksperymentu, dobór metod badawczych, przedstawienie uzyskanych wyników oraz wnioski.

1.2.3 Ekspertyza powinna stanowić np. krytyczną analizę istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych (urządzeń, systemów, procesów itp.), weryfikację funkcjonującego systemu zarządzania jakością lub analizę ekonomiczną procesu/przedsiębiorstwa itp.

.

Pracę inżynierską może stanowić:

- analiza techniczna lub procesowa wybranej technologii, w aspekcie spełnienia określonych wymagań ilościowych, jakościowych, ekonomicznych, energetycznych i in.

- analiza procesu biotechnologicznego w aspekcie spełniania wymagań technologicznych, jakościowych, ekonomicznych i etycznych,

- analiza metod selekcji i oceny materiałów hodowlanych,

- zaprojektowanie narzędzi molekularnych o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym,

- opis metody badania i oceny parametrów eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i innych dla urządzeń technicznych, technologii, procesów produkcji,

- opis pomiarów dokumentujących działanie maszyny lub urządzenia technicznego, zjawiska albo procesu technologicznego,

- projekt inżynierski o charakterze konstrukcyjnym lub technologicznym, z odpowiednią dokumentację i opisem,

- projekt użytkowego procesu technologicznego wykorzystującego współczesne narzędzia bioinżynierii w celach komercyjnego pozyskiwania określonych produktów,

- program komputerowy, realizujący opracowany algorytm użytkowy lub poznawczy, wraz z opisem metodyki jego wytworzenia,

- model przyrządu lub prototyp maszyny (urządzenia) wraz z opisem budowy i działania,

- badania rynkowe dla oceny zapotrzebowania na produkty pozyskane metodami biotechnologicznymi,

- pozyskanie i charakterystyka materiału biologicznego

- analiza materiału biologicznego dla celów biomedycznych oraz przemysłowych

- opracowanie technik oraz procedur biotechnologicznych dla celów biomedycznych oraz przemysłowych

- opis technologii otrzymywania bioproduktu, biomateriału

 

 

1.3 Praca dyplomowa magisterska powinna dotyczyć problemu praktycznego z punktu widzenia gospodarczego lub społecznego.

 

1.3. Praca dyplomowa  powinna prezentować wyniki samodzielnie wykonanego zadania badawczego nad którym bezpośrednią opiekę sprawuje promotor. Autor pracy eksperymentalnej ma obowiązek dokonać analizy i interpretacji otrzymanych wyników w kontekście aktualnej literatury.

1.4.  Układ pracy inżynierskiej oraz magisterskiej.

Praca dyplomowa (magisterska lub inżynierskich) musi zawierać następujące elementy:

Strona tytułowa, która musi zawierać następujące informacje: nazwę uczelni, nazwę wydziału, logo uniwersytetu, imię i nazwisko autora, temat (wszystkie wymienione składniki muszą być wyśrodkowane). Poza tym strona musi zawierać informacje o tym, w jakim zakładzie bądź katedrze została wykonana praca oraz kto jest jej promotorem. Odręczna adnotacja wraz podpisem promotora o przyjęciu pracy jako dyplomowej. W ostatniej linijce strony tytułowej należy podać miejsce oraz rok obrony (zał. 1).

Spis treści

Streszczenie, tzw. abstrakt jest samodzielnym tekstem zawierającym od 100 do 250 słów i powinien zawierać cele badań, krótki opis modelu badawczego, jak i metod badawcze, wyniki oraz wnioski.

Skróty – wymaga się wskazania stosowanych w pracy skrótów tylko w przypadku, gdy ich liczba w treści pracy przekroczy 10.

Wstęp wprowadza w zagadnienie badawcze poruszane w pracy i powinien być opracowany na podstawie aktualnej literatury. Nie powinien być dłuższy niż 10 stron manuskryptu. Dodatkowo w pracy inżynierskiej wskazane jest rozwiniecie treści wskazujących na aplikacyjny charakter opracowywanego zagadnienia.

Cel pracy powinien być przedstawiony w sposób zwięzły i czytelny. Cel pracy powinien wskazywać konkretny problem do rozwiązania i mieć charakter biotechnologiczny.

Materiał i metody powinien zawierać opis modelu badań oraz spis odczynników i sprzętu badawczego wykorzystanych w trakcie eksperymentu. W rozdziale powinien znaleźć się ponadto opis procedury eksperymentu (pisany w formie bezosobowej). W przypadku przeprowadzenia dużej ilości eksperymentów, czy konieczności opisu stosowanych odczynników, ich właściwości i procedury przygotowania, itp. zaleca się opisanie tych elementów pracy w formie załączników umieszczonych na końcu pracy i zaznaczenie ich w spisie treści. W rozdziale tym należy w formie odrębnego podrozdziału opisać metody statystyczne wykorzystane w analizie wyników.

Wyniki to część pracy, w której student prezentuje w formie graficznej (np. tabele, diagramy, wykresy) i opisuje opracowane statystycznie wyniki swoich badań. Pamiętać, aby omówienie każdej grupy wyników rozpocząć od opisu zastosowanej metody i wskazać przyporządkowanie wyników do tabeli, czy wykresu, np. „W Tab. 1 przedstawiono wyniki ……”

Dyskusja powinna zawierać interpretacje wyników autora na tle dostępnych danych literaturowych dotyczących podejmowanego zagadnienia badawczego.

Wnioski końcowe to krótkie i zwięzłe uogólnienia oraz prawidłowości wynikające z otrzymanych wyników i ich konfrontacji z danymi literaturowymi.

Opis praktycznego zastosowania proponowanego rozwiązania

Opis wraz z rysunkiem/schematem przedstawiającym w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem rysunku/ schematu i hipotetycznym przykładem lub przykładami stosowania proponowanego rozwiązania.

Podziękowania, informacja dotycząca projektu - jeżeli prezentowane wyniki są jego częścią.

Bibliografia tj. wykorzystana w pracy literatura powinna być wymieniona w porządku alfabetycznym, np.

w przypadku publikacji w czasopiśmie polskim lub zagranicznym:

Isman M.B. 2006. Botanical insecticides, ………………….. Annual Review of Entomology 51: 45–66

w przypadku kilku autorów publikacji należy wymienić wszystkich

w przypadku podręcznika:

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. Statystyka: elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. ISBN 83-7011-528-4

w przypadku wykorzystania informacji zawartych na stronie internetowej zaznaczyć, jakie informacje wykorzystano; w przypadku zabezpieczonych stron wykorzystanie zawartości strony tylko po uzyskaniu zgody autora (w odpowiednim miejscu w tekście pracy zaznaczyć np. „reprodukcje za zgodą autora”):

                http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov (wzór strukturalny ……………….)

Summary tzn. streszczenie w j. angielskim do 100 słów zawierające charakterystykę pracy z podkreśleniem jej celu i nowatorskiego charakteru.

Załączniki – jeżeli występują w pracy.

 

1.5. Pozostałe zalecenia edytorskie.

Manuskrypt pracy inżynierskiej nie powinien przekraczać łącznie 50 stron natomiast pracy magisterskiej 100 stron i powinien spełniać następujące wymagania:

Format arkusza papieru:  A4

Czcionka: Times New Roman

Wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt. (w tabelach 11 pkt.)

Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza

Marginesy: górny - 2,5 cm; dolny - 2,5 cm; lewy - 3,5 cm; prawy -1,5 cm

Stosowanie wyrównania tekstu do obu marginesów

Strony powinny być kolejno ponumerowane w prawym dolnym rogu kartki, (wyjątek strona tytułowa)

Nazwy łacińskie należy pisać kursywą pochyloną np. in vitro, Saccharomyces cerevisiae

Ryciny występujące w pracy powinny być kolejno ponumerowane i opisane (np. Ryc.1 lub Rys. 1) a w przypadku zdjęć stosować oznaczenie Fot.1 (taki sam skrót obowiązuje w tekście).

Podpisy do tabel umieszczać nad tabelą, np. Tab.1 (taki sam skrót obowiązuje w tekście).

Wzory cytowań w tekście: Jeśli jest więcej niż dwóch autorów to (Bai i in., 2000), jeśli jest dwóch autorów (Falconer i Whyatt, 1981) w przypadku cytowania kilku prac do określonego fragmentu tekstu o kolejności decyduje data publikacji np. (Falconer i Whyatt, 1981; Bai i in., 2000)

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow